Algemene Voorwaarden

Hieronder zijn de algemene voorwaarden van “La Belle St-Fli” beschreven

Artikel 1: Definities

Onder de algemene voorwaarden wordt verstaan:

 1. Vakantieverblijf: lodgetent, gîte, chambre/kamer, appartement, zomerhuisje en dergelijke;
 2. Ondernemer: het bedrijf/eigenaar van”La Belle St-Fli” die het vakantieverblijf ter beschikking stelt;
 3. Recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake het vakantieverblijf aangaat;
 4. Mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven personen;
 5. Kosten: alle kosten voor de ondernemer die samenhangen met de uitoefening van het recreatiebedrijf;
 6. Informatie: schriftelijk/ elektronische gegevens over het gebruik van het vakantieverblijf, de voorzieningen en de (huis)regels omtrent het bedrijf;
 7. Boekingsbedrag: totale overeengekomen prijs voor de accommodatie, exclusief de kosten die gemaakt worden tijdens het verblijf zoals kosten van de table d’hôte, consumpties, broodservice, etc.
 8. Annulering: de schriftelijke beëindiging door de recreant van de overeenkomst, vóór de ingangsdatum van het verblijf

 Artikel 2: Inhoud overeenkomst

 1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de recreant ter beschikking een recreatieverblijf van het soort of type dat is overeengekomen, voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs;
 2. De ondernemer is verplicht de informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig per email aan de recreant bekend;
 3. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren;
 4. De recreant heeft de verplichting de overeenkomsten en de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor dat mederecreant(en) bij hem verblijven de overeenkomst en de bijbehorende informatie naleven;
 5. Deze algemene voorwaarden en bijbehorende informatie zijn altijd van toepassing. Dit laat onverlet dat de recreant en de ondernemer individuele aanvullende afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de recreant van deze voorwaarden kan worden afgeweken.

Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

Artikel 4: Prijs

De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welk door de ondernemer zijn vastgesteld.

Artikel 5: Reservering en betaling

 1. De ondernemer zal de reservering binnen 10 dagen na ontvangst per e-mail aan u bevestigen en het boekingsbedrag factureren. De bevestiging, tevens factuur, dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele of beweerde onjuistheden dienen altijd telefonisch of per e-mail kenbaar te worden gemaakt;
 2. De recreant dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen;
 3. Het boekingsbedrag wordt door de ondernemer in 2 termijnen gefactureerd aan de recreant:
  – 50% van het boekingsbedrag dient door de recreant binnen 10 dagen na datum van de factuur te geschieden;
  – De overige 50% van het boekingsbedrag dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van het verblijf in het bezit zijn van de ondernemer;
  – “Vroegboekingen” voor eind december worden door de ondernemer in 3 termijnen gefactureerd aan de recreant;
  – Bij boeking binnen 4 weken voor aanvang van het verblijf moet het gehele boekingsbedrag ineens voldaan worden bij reservering;
 4. Is het gehele bedrag niet binnen genoemde termijn door ons ontvangen dan zijn wij gerechtigd de overeenkomst, twee weken na een aanmaning per email, eenzijdig te ontbinden en vervalt hiermee de reservering en enige vorm van restitutie.
 5. Uw waarborgsom zal worden gerestitueerd mits er geen kosten te verrekenen zijn, na de eindschoonmaak, per bank of giro;
 6. Voor vertrek/ einde van de vakantie maken wij uw eindfactuur op van de eventuele gemaakte kosten.

Artikel 6: Aankomst en vertrek

Op de dag van aankomst is uw vakantieverblijf vanaf 16.00 beschikbaar. Op de dag van vertrek verzoeken we u om voor 10.00 uw vakantieverblijf te verlaten i.v.m. de eindschoonmaak en komst van de nieuwe gasten.

Artikel 7: Annulering

Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:

 1. Bij annulering meer dan 8 weken vóór aanvang van het verblijf, is 25% van het boekingsbedrag verschuldigd.
 2. Bij annulering binnen 4 weken vóór aanvang van het verblijf, is het volledige boekingsbedrag verschuldigd.
 3. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf, is het volledige boekingsbedrag verschuldigd

Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 8: Huishoudelijk reglement

 1. Teneinde de vakantie op “La Belle St-Fli” voor alle gasten zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, dienen alle gasten zich te houden aan de vastgestelde gedragsregels neergelegd in het Huishoudelijk Reglement.
 2. Het Huishoudelijk Reglement krijgt u bij aankomst uitgereikt.
 3. Overtreding van het Huishoudelijk Reglement kan verwijdering van “La Belle St-Fli” tot gevolg hebben, zonder dat restitutie van boekingsbedrag of een gedeelte daarvan plaatsvindt. 

Artikel 9: Wet- en regelgeving

 1. De onderneming zorgt er te allen tijde voor dat het vakantieverblijf, zowel in- als extern, aan de milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan het vakantieverblijf (kunnen) worden gesteld.
 2. De recreant is verplicht alle op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. Hij zorgt er tevens voor dat mederecreanten en derden die hem bezoeken deze veiligheidsvoorschriften strikt naleven.

Artikel 10: Onderhoud en aanleg

 1. De ondernemer is verplicht het recreatieterrein en de centrale voorziening in een goede staat van onderhoud te houden;
 2. De recreant is verplicht het vakantieverblijf en de directe omgeving, gedurende de looptijd van de overeenkomst, in dezelfde staat te houden als waarin de recreant het heeft ontvangen. Eventuele kosten vanwege vernieling of iets dergelijks worden in rekening gebracht aan de recreant en mogelijk verrekend met de waarborgsom;

 Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer is beperkt tot maximaal het bedrag genoemd in de door de ondernemer afgesloten bedrijven aansprakelijk verzekering /polis.
 2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen;
 3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht;
 4. De ondernemer is niet aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen.
 5. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, mederecreant of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de recreant, mederecreant en/of derde(n) kan worden toegerekend.
 6. De ondernemer verplicht zich om na melding door de recreant van overlast, die wordt veroorzaakt door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.

Artikel 12 : Huisdieren

 1. In het hoogseizoen zijn er op de camping geen huisdieren toegestaan, i.v.m onze eigen dieren, en de rust op de camping!
 2. In de safaritenten en in de gîte worden geen huisdieren toegestaan.
 3. Op de camperplaats, huisdieren toegestaan na overleg.
 4. Uiteraard gelden deze regels niet voor “hulpdieren”.